GRÆSK

Gymnasiebekendtgørelsen Bilag 26 (December 2004)

Gældende for elever, der er begyndt i 2005.

Græsk A


Græsk højniveau

Bekendtgørelse gældende for hold, der begyndte før 2005

Klik her for at se bestemmelserne for  mellemniveau

Bilag 16

Gymnasiebekendtgørelsen

GRÆSK

Maj 1999

1. Identitet og formål

1.1 Græsk er et sprog- og kulturfag.Græsk beskæftiger sig med grundlaget for den europæiskekultur, som den fremtræder i græske tekster og i græskemonumenter. I teksterne møder man de begreber og i monumenternedet formsprog, som præger europæisk kultur og identitet, ogsom kommer til udtryk i litteratur, videnskab, filosofi, politisk tænkning,kunst og arkitektur.

1.2 Gennem kendskabet til klassisk græsksprog og kultur udvikles evnen til at forholde sig åbent og kritisktil såvel egen kultur som fremmede kulturer og den kulturblanding,der kendetegner den moderne verden.

1.3 Den sproglige viden og kulturellekompetence, som opnås i græsk, underbygger elevernes forudsætningerfor og metode til at sætte sig ind i almene sproglige og humanistiskespørgsmål og problemstillinger.

.....

SPROGLIG LINJE

HØJT NIVEAU (A-niveau)

5. Undervisningsmål
   Målet med undervisningener, at eleverne 
- opnår færdighed i at læse og oversættegræske tekster og i at vurdere og karakterisere oversættelser 
- opnår fortrolighed med brugen af fagets hjælpemidler:ordbøger, grammatikker, kommentarer, håndbøger m.v.
- opnår et godt kendskab til græsk morfologi,syntaks, semantik og sproghistorie og derigennem til almene sproglige strukturer
- kan foretage en helsætningsanalyse
- forener den praktiske sprogtilegnelse med tilstrækkeligviden om samfund og kultur bag teksterne og derved opnår forståelseaf sammenhængen mellem sprog- og kulturtilegnelse
- kan tolke græske tekster, så de fremståri deres historiske betingethed og bliver forståelige for eleverneud fra deres forudsætninger
- gennem fortolkning af væsentlige værkeri græsk litteratur, filosofi og kunst forstår den græskeoldtid som en historisk helhed og som basis for europæisk kulturtradition
- gennem udvikling af sproglig og historisk bevidsthedser sammenhængen mellem græsk og de andre fag i gymnasiet ogkan drage nytte af deres kundskaber om fortiden som forkundskaber til atforstå nutiden.

6. Undervisningen

6.1 Undervisningen foregår pådokumentarisk grundlag, dvs. originaltekster, oversatte tekster og gengivelseraf monumenter fra den græske oldtid. Hovedvægten læggespå tekstlæsningen.

6.2 Undervisningen tilrettelæggessåledes, at arbejdet med både tekster og arkæologiskmateriale sigter mod en helhedsforståelse.

6.3 Det skriftlige arbejde

6.3.1 Det skriftlige arbejde omfatterfølgende områder
- morfologisk og syntaktisk analyse 
- sammenligning af originaltekst og paralleloversættelse,herunder fremstilling af alternativ oversættelse
- tekstkommentering og emnebehandling. 

6.3.2 En del af de skriftlige øvelserudarbejdes i tilknytning til de tekster, holdet arbejder med i den mundtligeundervisning. Der afleveres i 2. g frie opgaver og kommenteringsopgaver,som i omfang svarer til 71/2 normalside græsk tekst, dog såledesat mindst 1/3 af den samlede opgavemængde skal være frie opgaver.I 3. g afleveres kommenteringsopgaver, som i omfang svarer til 15 normalsidergræsk tekst. Opgaverne skal i 3. g have et omfang nogenlunde svarendetil en eksamensopgave. De tekststykker, der er anvendt til kommenteringsopgaver,kan ikke indgå i læsepensum.

6.4 Læsepensum

6.4.1 Der læses ca. 100 normalsideroriginaltekster, idet dog en normalside skanderet poesi omfatter 25 vers.Heraf kan enten indtil 30 normalsider erstattes af det dobbelte sidetaltillempet tekst eller 10 normalsider kan erstattes af konstrueret tekst.Både prosa og poesi skal indgå i pensum og udgøre hvermindst 1/3. Derudover læses 300-500 normalsider i oversættelse.

6.4.2 Der gennemgås et udvalg afmonumenter, således at perioden mellem ca. 700 og 300 f.Kr. er alsidigtrepræsenteret. Arkitektur, skulptur og keramik skal være repræsentereti pensum.

6.4.3 Pensum sammensættes således,at eleverne fortrinsvis stifter bekendtskab med genrer og forfattere, derer centrale for forståelsen af den græske oldtids liv og forestillingsverdeni perioden fra Homer til og med Aristoteles.

7. Eksamen

7.1 Der afholdes en mundtlig og en skriftligprøve.

7.2 Den mundtlige prøve

7.2.1 Til den mundtlige prøve givesen forberedelsestid på ca. 30 min. (inkl. instruktion og materialeudlevering).Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

7.2.2 Eksamensopgivelserne er 50 normalsider.Desuden opgives et repræsentativt udvalg af de gennemgåedemonumenter. Planer og modeller kan ikke opgives som monumenter.

7.2.3 Eksaminator fremlægger i forberedelseslokaletrene eksemplarer af alle de bøger, herunder alle tekster, der harværet anvendt i undervisningen. Eksaminanden må ikke til eksaminationenmedtage notater fra forberedelsen, der indeholder en oversættelseaf eksamensteksten eller større sammenhængende dele af denne.Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af teksten.

7.2.4 Der prøves i oplæsning,oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af etenkelt tekststykke på højst 1/2 normalside. Eksamensspørgsmålenemå ikke være forsynet med vejledende spørgsmåleller overskrifter. Eksaminanden skal selv disponere sin besvarelse afeksamensspørgsmålet. Hele eksamensteksten oversættes.Oversættelsen skal være tekstnær på et mundretdansk og være eksaminandens selvstændige præstation.Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamenstekstenen eller to helsætninger, hvori eksaminanden prøves i sprogliganalyse. De krav, der stilles til den sproglige analyse, er: stikprøveri morfologi, helsætningsanalyse og en begrundelse af oversættelseni den sproglige analyse. Eksaminanden skal redegøre for tekststykketsmening og indhold foruden den helhed, hvori tekststykket indgår,samt dets baggrund og sammenhæng med det øvrige pensum.

7.2.5 Der prøves i billedstof pågrundlag af forelagt materiale. Læreren kan efter drøftelsemed eleverne vælge, at holdet prøves i ikke-gennemgåedemonumenter, der har væsentlige træk fælles med de opgivne.Planer og modeller betragtes ikke som monumenter Det forelagte materialebeskrives, dateres og placeres i en større sammenhæng.

7.3 Bedømmelseskriterier(mundtlig prøve)

7.3.1 Med undtagelse af oplæsningenskal præstationerne i de enkelte discipliner give sig klart udslagi karakterfastsættelsen.

7.3.2 Der lægges i bedømmelsenvægt på en overskuelig disposition af besvarelsen.

Oplæsning
   Oplæsningen indgårnormalt kun i bedømmelsen ved poesi, der er opgivet som skanderet.

Oversættelsen
   Der lægges i bedømmelsenvægt på, at eksaminanden
- oversætter selvstændigt
- oversætter tekstnært, men dog til etmundret dansk
- viser evne til at gengive betydningsnuancer.

Sproglig analyse
   Formålet med den sprogligeanalyse er forståelse af tekstens mening. Sætningsanalysener vigtigst.
   Der lægges i bedømmelsenvægt på, at eksaminanden
- ud fra sit kendskab til morfemerne kan genkendeog identificere enkeltformer
- kan angive opslagsformer
- kan anvende morfologisk viden i den syntaktiskeanalyse
- kan begrunde oversættelsen i den sprogligeanalyse
- kan gennemføre en helsætningsanalyse
- viser evne til at ræsonnere over forskellepå græsk og dansk.

Indholdsforståelse og monumentgennemgang
   Der lægges vægtpå at eksaminanden viser sin forståelse af teksten ved at kunne
- analysere teksten i væsentlige enkeltheder
- samle tekstens enkelte udsagn til en sammenhængendeforståelse af tekststedet
- gøre rede for tekststykkets sammenhængmed værk, genre og forfatterskab
- perspektivere til andre dele af pensum og dervedvise overblik over sit pensum
- sætte teksten ind i et relevant størreperspektiv
- beskrive monumentet og udnytte beskrivelsen i endatering og en fortolkning af monumentet
- forholde sig til fælles europæisk begrebsdannelseog formsprog i tekst og monument.

7.3.3 Der gives én karakter udfra en helhedsvurdering.

7.4 Den skriftlige prøve

7.4.1 Til den skriftlige prøvegives 5 timer. Der forelægges en sproglig og indholdsmæssigkommenteringsopgave. På grundlag af en græsk originaltekstpå 1-11/2 normalside, suppleret med paralleloversættelse ogbilledmateriale, skal eksaminanden besvare følgende
- sproglige opgaver, herunder bestemmelse afformer og helsætningsanalyse
- oversættelsesopgaver: forslag til en mereordret oversættelse af et afsnit (kontroloversættelse) og oversættelsesvurdering
- fortolkningsopgaver: tekstkommentering, emnebehandlingog billedanalyse.

7.4.2 De sproglige opgaver, oversættelsesopgaverneog en af fortolkningsopgaverne er obligatoriske.

7.4.3 Det er tilladt eksaminanden at medbringehjælpemidler efter eget valg, herunder grammatikker og ordbøger.

7.5 Bedømmelseskriterier(skriftlig prøve)

Besvarelsen bedømmes som en helhed, idetde tre dele af opgaven vægtes lige i bedømmelsen. Der givesén samlet karakter for besvarelsen.

Sproglige opgaver
   Der lægges i bedømmelsenvægt på, at eksaminanden
- kan opstille sin analyse klart og logisk
- skelner mellem morfologisk og syntaktisk analyse
- kan anvende morfologisk viden i den syntaktiskeanalyse
- bestemmer alle led og fører analysen igennemtil det enkelte ord.

Oversættelsesopgaver
   Der lægges i bedømmelsenvægt på
- at hele teksten (alle ord) er gengivet
- at oversættelsen er på et mundret dansk,der respekterer de grammatiske konstruktioner i den græske tekst
- at oversættelsen (versio) forholder sig selvstændigttil den trykte oversættelse (translatio)
- at eksaminanden kan udpege og redegøre foret antal forskelle mellem tekst og oversættelse ved at beskrive græskhhv. dansk idiom
- at eksaminanden viser evne til at ræsonnereover disse forskelle mellem tekst og oversættelse, herunder at eksaminandenkan begrunde forskelle mellem idiomerne grammatisk.

Fortolkningsopgaver
   Der lægges i bedømmelsenvægt på, at eksaminanden
- kan disponere klart og logisk
- demonstrerer faglig viden og kan anvende denne videni besvarelsen af opgaven
- kan analysere teksten i dens historiske sammenhæng
- kan udnytte tekstens enkelte udsagn til redegørelse,analyse og vurdering.

8. Den større skriftlige opgave
   Arbejdet med den størreskriftlige opgave skal være omfattet af formålsbestemmelsernefor græsk. Opgavetitlen skal indeholde en henvisning til sekundærlitteratur,der giver eleven mulighed for at redegøre for et problemfelt, ogvære ledsaget af bilag med en græsk originaltekst påca. 2 normalsider, således at eleven gennem en analyse af tekstbilagetkan give en vurdering af problemfeltet.