Bilag 22

Gymnasiebekendtgørelsen

LATIN

Maj 1999

1. Identitet og formål

1.1 Latin er et sprog- og kulturfag. Klassisk latin er normdannende for Europas videnskabelige og litterære sprog og har været det gennem tiderne. Gennem arbejdet med væsentlige latinske tekster og romersk arkæologi opnås indsigt i romersk kultur, dens forhold til græsk kultur og dens betydning for den senere europæiske tradition.

1.2 Undervisningen i latin styrker den sproglige fantasi og giver en systematik, som er effektiv for beherskelsen af dansk og for tilegnelsen af fremmedsprog.

...

MATEMATISK LINJE MELLEMNIVEAU (C-niveau)

12. Undervisningsmål
   Målet med undervisningen er, at eleverne opnår 
- et elementært kendskab til latinsk sprog og kultur, så de bliver i stand til ved hjælp af ordbog og grammatik at læse sammenhængende latinske tekster 
- grundlæggende færdighed i brugen af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik, paralleloversættelse m.v.
- kendskab til latinsk orddannelse
- et elementært kendskab til litteraturhistorie samt samfundsmæssige og arkæologiske forhold i det omfang, de læste tekster lægger op til det 
- grundlæggende færdighed i helsætningsanalyse
- forståelse af latins betydning for moderne europæiske sprog og almene sproglige problemstillinger og
- indblik i den romerske forestillingsverden og materielle kultur, således at de får udviklet deres evne til at iagttage og forstå sammenhængen mellem sprog og kultur.

13. Undervisningen

13.1 Undervisningen omfatter læsning og oversættelse af sammenhængende latinske tekster. Eleverne trænes gennem arbejdet med den enkelte teksts sproglige og kulturelle problemer i at nå frem til en samlet tekstforståelse.

13.2 Læsepensum
   Der læses ca. 25 normalsider, idet dog en normalside skanderet poesi omfatter 25 vers. 15 normalsider af det samlede pensum skal være originaltekster fortrinsvis fra perioden 100 f.Kr. til 100 e.Kr. Der kan i øvrigt læses tekster fra hele den latinske tradition.

13.3 Der læses med henblik på sproglig og indholdsmæssig forståelse af den enkelte tekst. Morfologi og syntaks, ordforråd og realia behandles i det omfang, det er nødvendigt for at kunne oversætte og forstå teksterne.

14. Eksamen

14.1 Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 25 min. Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

14.2 Eksamensopgivelserne udgør 15 normalsider læst originaltekst, idet dog en normalside skanderet poesi omfatter 25 vers.

14.3 Eksaminator fremlægger i forberedelseslokalet rene eksemplarer af alle de bøger herunder alle tekster, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminanden må ikke til eksaminationen medtage notater fra forberedelsen, der indeholder en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele af denne. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af teksten.

14.4 Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et tekststykke på højst 1/3 normalside, udtaget af det opgivne pensum. Eksamensspørgsmålene må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller overskrifter. Under eksaminationen skal tiden til de enkelte discipliner afpasses efter eksaminandens præstationsniveau. Hele eksamensteksten oversættes. Oversættelsen skal være tekstnær på et mundret dansk og være eksaminandens selvstændige præstation. Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamensteksten en eller to helsætninger, hvori eksaminanden prøves i sproglig analyse. De krav, der stilles til den sproglige analyse, er kendskab til den basale morfologi og syntaks. Der skal eksamineres i helsætningsanalyse. Eksaminanden skal redegøre for tekststykkets mening og indhold foruden den sammenhæng, hvori tekststykket indgår.

14.5 Bedømmelseskriterier

14.5.1 Med undtagelse af oplæsningen skal præstationerne i de enkelte discipliner give sig klart udslag i karakterfastsættelsen.

Oplæsning
   Oplæsningen indgår normalt kun i bedømmelsen ved poesi, der er opgivet som skanderet.

Oversættelse
   Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden
- kan oversætte selvstændigt
- kan oversætte tekstnært, men dog til et mundret dansk og
- viser evne til at gengive betydningsnuancer.

Sproglig analyse
   Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden
- ud fra sit kendskab til morfemerne kan genkende og identificere almindeligt forekommende enkeltformer og angive opslagsformer
- kan anvende morfologisk viden i den syntaktiske analyse og
- kan begrunde oversættelsen i den sproglige analyse.

Indholdsforståelse
   Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden viser sin forståelse af teksten ved at kunne
- analysere tekststedet i væsentlige enkeltheder
- samle tekstens enkelte udsagn til en sammenhængende forståelse af tekststedet
- sætte tekststedet ind i en relevant sammenhæng (f.eks. værk, genre og forfatterskab) og
- sætte teksten ind i et større perspektiv.

14.5.2 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.