Bilag 22

Gymnasiebekendtgørelsen

LATIN

Maj 1999

1. Identitet og formål

1.1 Latin er et sprog- og kulturfag. Klassisk latin er normdannende for Europas videnskabelige og litterære sprog og har været det gennem tiderne. Gennem arbejdet med væsentlige latinske tekster og romersk arkæologi opnås indsigt i romersk kultur, dens forhold til græsk kultur og dens betydning for den senere europæiske tradition.

1.2 Undervisningen i latin styrker den sproglige fantasi og giver en systematik, som er effektiv for beherskelsen af dansk og for tilegnelsen af fremmedsprog.
 

.....

SPROGLIG LINJE MELLEMNIVEAU (B-niveau)

5. Undervisningsmål
   Målet med undervisningen er, at eleverne 
- kan benytte fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik, paralleloversættelse m.v.
- ved hjælp af fagets hjælpemidler kan oversætte og forstå latinske originaltekster
- opnår kendskab til det centrale ordforråd og latins betydning for moderne sprog (fremmedord, låneord, oversættelseslån m.v.)
- har uddybet de allerede opnåede grammatiske færdigheder med betoning af en præcis sproglig arbejdsmetode, således at de kan at foretage en helsætningsanalyse
- opnår en grundlæggende almen sprogforståelse
- opnår viden om romersk litteraturhistorie og romerske samfundsmæssige og arkæologiske forhold i det omfang, de læste tekster lægger op til det
- opnår kendskab til den romerske forestillingsverden og materielle kultur og dermed sammenhængen mellem sprog og kultur.

6. Undervisningen

6.1 Undervisningen omfatter
- læsning af latinske originaltekster med henblik på både sproglig, litterær og historisk forståelse
- anvendelse af oversættelser, således at de læste tekststykker kan ses i deres historisk-litterære sammenhæng 
- inddragelse af arkæologisk og evt. andet supplerende materiale.

6.2 Der skal på mindst et område ved læsning af såvel originaltekster som tekster i oversættelse sikres en bredere funderet indsigt i et forfatterskab eller et emne af central betydning.

6.3 Læsepensum
   Undervisningen foregår på grundlag af latinske originaltekster. Der læses ca. 40 normalsider originaltekst fortrinsvis fra perioden 100 f.Kr. til 100 e.Kr., idet dog en normalside skanderet poesi omfatter 25 vers. 

7. Eksamen

7.1 Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 25 min. Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

7.2 Eksamensopgivelserne udgør 20 normalsider, udtaget nogenlunde ligeligt af det læste pensum, idet dog en normalside skanderet poesi omfatter 25 vers. Det særligt uddybede område skal være repræsenteret.

7.3 Eksaminator fremlægger i forberedelseslokalet rene eksemplarer af alle de bøger herunder alle tekster, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminanden må ikke til eksaminationen medtage notater fra forberedelsen, der indeholder en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele af denne. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af teksten.

7.4 Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et tekststykke på ca.1/3 normalside, udtaget af det opgivne pensum. Eksamensspørgsmålene må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller overskrifter. Supplerende materiale og benyttede oversættelser kan inddrages i eksaminationen. Under eksaminationen skal tiden til de enkelte discipliner afpasses efter eksaminandens præstationsniveau. Hele eksamensteksten oversættes. Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamensteksten en eller to helsætninger, hvori eksaminanden prøves i sproglig analyse. I den sproglige analyse kræves helsætningsanalyse med stikprøver i morfologi. Eksaminanden skal redegøre for tekststykkets mening og indhold foruden den sammenhæng, hvori tekststykket indgår, samt dets baggrund og sammenhæng med det øvrige pensum.

7.5 Bedømmelseskriterier

7.5.1 Med undtagelse af oplæsningen skal præstationerne i de enkelte discipliner give sig klart udslag i karakterfastsættelsen.

Oplæsning
   Oplæsningen indgår normalt kun i bedømmelsen ved poesi, der er opgivet som skanderet.

Oversættelse
   Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden
- kan oversætte selvstændigt
- kan oversætte tekstnært, men dog til et mundret dansk
- viser evne til at gengive betydningsnuancer.

Sproglig analyse
   Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden
- ud fra sit kendskab til morfemerne kan genkende og identificere enkeltformer
- kan angive opslagsformer
- kan anvende morfologisk viden i den syntaktiske analyse
- kan begrunde oversættelsen i den sproglige analyse
- kan gennemføre en helsætningsanalyse.

Indholdsforståelse
   Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden viser sin forståelse af teksten ved at kunne
- analysere tekststedet i væsentlige enkeltheder
- samle tekstens enkelte udsagn til en sammenhængende forståelse af tekststedet
- sætte tekststedet ind i en relevant sammenhæng (f.eks. værk, genre og forfatterskab)
- sætte teksten ind i et større perspektiv.

7.5.2 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.