Ordliste til Martin fra Hviding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Rent lay-out-mæssigt er versionen i Word bedre!

Men den er det bedre at hente ned ... Gem den på din egen harddisk!!

Ordene er anført alfabetisk efter deres ‘opslagsform’: for substantiver nominativ singularis, for adjektiver og pronomener nominativ singularis maskulinum, for verber 1. person singularis præsens indikativ aktiv (eller, i tilfælde af, at ordet er deponent, passiv).

Efter selve opslagsformen følger nogle væsentlige oplysninger.

For substantiver følger formen for genitiv singularis (siden nominativ-formen ofte ser lidt anderledes ud end de bøjede former). Derefter kommer bøjningens nummer og ordets køn. Derpå kan man se resten på det blå ark. Endelig betydningen; der kan være flere, og så må man vælge den, der synes at passe bedst. Det bliver ikke sagt, at ordet er et substantiv: det fremgår af, at ordet har et køn, for det har kun substantiver.

For adjektiver følger angivelsen, at dette er et adjektiv, og derpå bøjningsnummeret. Det grønne ark viser bøjningerne.

For pronomener følger angivelsen af, at dette er et pronomen. De fleste pronomener har en særegen bøjning, og man må søge den på det røde ark eller under de personlige pronomener på s. 7. De mange andre pronomener vil give problemer - de må løses på klassen.

For verber følger angivelsen af bøjningens nummer. Hvis ordet er uregelmæssigt, anføres også hovedformerne (se grammatikken s. 19). Hvis ordet er deponent, skrives det også (‘dep.’) (se grammatikken s. 20). Formerne kan ‘udledes’ af det gule ark; betydningerne af det hvide ark.

A


a(b), præp. m. abl.: fra, ‘efter’.
abeo, -ivi, -itum, 4: går bort, går væk.
ablativus, -i, 2 m.: ablativ.
absolvo, -solvi, -solutum, 3: løser, gør fri.
absum, -fui, -, (ureg.): er væk, fraværende.
abundantius, adv.: mere righoldigt.
accedo, -cessi, -cessum, 3: går hen til.
accendo, -cendi, -census, 3: optænder.
accipio, -cepi, -ceptum, 3: modtager, får.
accusativus, -i, 2 m.: akkusativ.
accuso, 1: anklager (m. gen. om det, man anklager ngn. for).
acer, acris, acre, adj. 3: skarp. - acrius, adv. i komp.
actio -onis, 3f. handling.
actutum, adv.: straks.
ad, præp. m. akk.: til, ved.
addo, -didi, -ditum, 3: tilføjer.
adduco, -duxi, -ductum, 3: fører hen til.
adhuc, adv.: hidtil.
adjectivum, -i, 2 n.: adjektiv, tillægsord.
adjuvo, -juvi, -jutum, 1: hjælper.
admiror, 1 dep.: beundrer, undrer mig over.
adsum, -fui, - (ureg.): er tilstede.
adultera, -ae, 1 f.: ægteskabsbryder (p. gr. af sex).
advena, -ae, 1 m./f.: tilkommen, fremmed.
advenio, -veni, ventum, 4: kommer.
adventus, -us, 4 m.: ankomst.
advocatus, -i, 2 m.: foged.
aedes, -dis, 3 f.: hus, bygning, kirke.
aedificium, -i, 2 n.: bygning.
aestas, -atis, 3 f.: sommer.
aestimo, 1: vurderer (m. gen. om det, man vurderer noget til).
aeternus, adj. 1-2: evig.
aevum, i, 2 n.: evighed, (lang) tid.
affecto, 1: påvirker.
affero, attuli, allatum, 3: bringer.
afficio, -feci, -fectum, 3: påvirker, udsætter for, ‘overgyder’.
affirmo, 1: hævder.
aggredior, aggressus sum, 3 dep.: angriber, går hen til.
ago, egi, actum, 3: handler, behandler.
albus, adj. 1-2: hvid.
alea, -ae, 1 f.: terning.
alienus, adj. 1-2: fremmed.
aliquantulum, adv.: en lille smule.
aliquis, -ae, -id, indef. pron.: nogen, noget.
aliunde, adv.: andetstedsfra, andetsteds.
alius, pron.: anden; (plur.) andre; alius - alius, pron.: én - en anden.
alligo, 1: binder på.
alter, adj. 1-2: anden.
altus, adj. 1-2: høj.
alumnus, -i, 2 m.: fosterbarn.
amen, interj.: amen.
amo, 1: elsker.
amor, -ris, 3 m.: kærlighed.
amplificatus, adj. 1-2: forøget, beriget.
amplior, adj. 3: større.
Andworskowiensis, adj. 3: fra/i Antvorskov.
Anglia, -ae, 1 f.: England.
anima, -ae, 1 f.: sjæl.
animadverto, -verti, -versum, 3: lægger mærke til.
animus, -i, 2 m.: sind, tanke.
annus, -i, 2 m.: år.
annuus, adj. 1-2: årlig.
ante, præp. m. akk.: foran, før.
antea, adv.: tidligere, før.
antiquus, adj. 1-2: antik, gammel.
aperio, aperui, apertum, 4: åbner.
aperte, adv.: åbent.
apostata, -ae, 1 m.: frafalden.
appareo, 2 : viser mig, bliver synlig.
appellativus, adj. 1-2: appellativ.
appello, 1: kalder.
appono, -posui, -positum, 3: stiller ved siden af.
apud, præp. m. akk.: hos.
aquarius, adj. 1-2: vand-.
artificialis, adj. 3: kunstig, håndværker-.
as, assis, 3 n.: as (mindste romerske møntenhed).
ascendo, -scendi, -scensum, 3: stiger op i.
ater, adj. 1-2: sort.
atque, konj.: og.
auctor, -ris, 3 m.: forfatter.
auctoritas, -atis, 3 f.: autoritet.
audeo, 2: vover.
audio, 4: hører.
auditor, -ris, 3 m.: tilhører.
Augustus, adj. 1-2: ophøjet; August.
aurum, -i, 2 n.: guld.
autem, konj.: men.

B


basium, -i, 2 n.: kys.
Beatrix, -icis, 3 f.: Beatrix.
beatitudo, -dinis, 3 f.: salighed.
beatus, adj. 1-2: salig.
Belgium, -i, 2 n.: Belgien, Nederlandene.
bellum, -i, 2 n.: krig.
bene, adv.: godt.
beneficium, -i, 2 n.: velgerning, ting givet ved velgerning.
benigne, adv. (af benignus): velvilligt.
Biblia, orum, 2 n. (kun i plur.): Bibelen (egt. græsk: ‘bøgerne’).
bibliotheca, -ae, 1 f.: bibliotek.
bonus, adj. 1-2: god; bona, n. plur.: goder.
bundo, -onis, 3 m.: bonde.

C


caecus, adj. 1-2: blind.
caelum, -i, 2 n.: himmel.
Caesar, -ris, 3 m.: Cæsar.
caesus, adj. 1-2: slået.
calamus, -i, 2 m.: pen.
calix, -licis, 3 m.: bæger (til altergangsvin).
calumnia, -ae, 1 f.: fornærmelse, skældsord.
campus, -i, 2 m.: mark, eng.
canonicus, -i, 2 m.: kannik.
canonicus, adj. 1-2: kanonisk, kirkelig; canonice, adv.: på kirkeretlig måde.
canto, 1: synger.
cantor, -ris, 3 m.: sanger, korleder.
cantus, -us, 4 m.: sang.
Canutus, -i, 2 m.: Knud.
capio, cepi, captum, 3: griber, fanger.
capitalis, adj. 3: hoved-.
caput, capitis, 3 n.: hovede; paragraf, kapitel.
carmen, -minis, 3 n.: digt.
carnalis, adj. 3: kødelig.
caro, carnis, 3 f.: kød.
cassus, adj. 1-2: forgæves.
castra, -orum, 2 n. (kun plur.): borg, slot.
casus, -us, 4 m.: kasus.
catena, -ae, 1 f.: lænke.
Catharina, -ae, 1 f.: Katharina (helgeninde).
cathedra, -ae, 1 f.: kateder; stol, sæde.
cathedralis, adj. 3: katedral-.
Catullus, -i, 2 m.: Catul.
causa, -ae, 1 f.: sag, årsag. causa (ablativ), ‘præp.’ m. gen.: for ....-s skyld.
caveo, 2: passer på (m. dat.), tager mig i agt for (m. akk.).
celebro, 1: fejrer, afholder.
cena, -ae, 1 f.: aftensmad.
centum, num.: 100.
cera, -ae, 1 f.: voks.
certe, adv.: bestemt, sikkert.
ceteri, adj. 1-2 (kun i plur.): øvrige 5(4).
Christianus, adj. 1-2: kristen.
Christiernus, -i, 2 m.: Kristian.
Christus, -i, 2 m.: Kristus.
cibus, -i, 2 m.: måltid, mad.
cito, 1: hidkalder; citerer.
civis, -vis, 3 m.: borger.
civitas, -atis, 3 f.: samfund, by.
clamo, 1: råber.
clamor, -ris, 3 m.: larm.
claresco, -, -, 3: bliver klar, tydelig.
claudo, clausi, clausum, 3: lukker.
claustrum, -i, 2 n.: lukke; lukket rum; kloster.
clavis, -vis, 3 f.: nøgle
clericus, -i, 2 m.: klerk, kirkelig person.
clerus, -i, 2 m.: gejstlighed.
coenobium, -i, 2 n.: kloster.
coepi (kun i perf.): begyndte.
cogito, 1: tænker.
cognosco, -novi, -notum, 3: lærer at kende; forstår.
cogo, coegi, coactum, 3: tvinger.
collegium, -i, 2 n.: fællesskab.
colligo, -legi, -lectum, 3: samler.
colloquium, -i, 2 n.: samtale.
colonus, -i, 2 m.: landmand.
comburo, -bussi, -bustum, 3: brænder.
comedo, -edi, -esum, 3: opæder, fortærer.
comitatus, -us, 4 m.: følge.
commissarius, -i, 2 m.: kommisær, befuldmægtiget.
committo, -misi, -missum, 3: begår.
communis, adj. 3: fælles.
concito, 1: ophidser.
concremo, 1: brænder.
condemno, 1: dømmer.
confusio, -onis, 3 f.: forvirring; skændsel.
congrego, 1: samler sammen til en flok.
congruus, adj. 1-2: passende; congrue, adv.: på en passende måde.
compositus, adj. 1-2: sammensat.
consentio, -sensi, -sensum, 4: er enig (m. dat.).
constat, -stitit, -, 1: det står fast.
constituo, -stitui, -stitutum, 3: indsætter, konstituerer.
consul, -lis, 3 m.: rådmand (opr. om den øverste romerske embedsmand).
contemno, -tempsi, -temptum, 3: foragter, ser ned på.
contendo, -tendi, tentum, 3: strides.
conticesco, -ticui, -, 3: forstummer.
contineo, -tinui, -tentum, 2: indeholder; holder nede.
continuo, 1: fortsætter.
contio, -onis, 3 f.: folkemøde, prædiken.
contionator, -ris, 3 m.: prædikant.
contionor, 1 dep.: prædiker.
contra, præp. m. akk.: imod.
conturbo, 1: forstyrrer, roder sammen.
convenientia, -ae, 1 f.: sammenhæng, kongruens.
coquina, -ae, 1 f.: køkken.
corpus, -poris, 3 n.: legeme.
corrixor, 1 dep.: skændes.
cras, adv.: i morgen.
cratera, -ae, 1 f.: blandingskar, ‘bowle’.
creatura, -ae, 1 f.: levende væsen.
credo, credidi, creditum, 3: tror.
cremo, 1: brænder op.
crimen, -minis, 3 n.: anklage.
crudelis, adj. 3: grusom.
crux, crucis, 3 f.: kors.
culpa, -ae, 1 f.: brøde.
cum, konj.: da; når.
cum, præp. m. abl.: med (sættes efter pers. pronomener).
cupio, cupivi, cupitum, 3: begærer, har lyst til.
cur, interr. adv.: hvorfor.
cura, -ae, 1 f.: omsorg.
curatus, -i, 2 m.: sjælesørger.
curia, -ae, 1 f.: gård.
curo, 1, tager mig af.
cursus, -us, 4 m.: løb.
custos, -odis, 3 m.: vogter.
cutis, -tis, 3 f.: hud

D


damno, 1: dømmer, straffer.
Dania, -ae, 1 f.: Danmark.
Danice, adv.: på dansk.
dativus, -i, 2 m.: dativ.
David, (ubøj.): David.
de, præp. m. abl.: af, fra, om.
debeo, 2: bør, skal; skylder.
debitor, -ris, 3 m.: skyldner.
debitum, -i, 2 n.: skyld, gæld.
debitus, adj. 1-2: passende.
decima, -ae, 1 f.: tiende(del).
decimus, adj. 1-2: tiende.
declaro, 1: gør klart, forklarer.
declinatio, -onis, 3 f.: deklination.
declino, 1: bøjer (om subst.).
deditus, adj. 1-2: hengivet.
defendo, -fendi, -fensum, 3: forsvarer; holder væk.
deficio, -feci, -fectum, 3: falder fra, svigter, forråder; slår ikke til.
defunctus, adj. 1-2: afdød.
dego, -, -, 3: gennemfører.
dein, adv.: = deinde.
deinde, adv.: dernæst.
delecto, 1: fryder.
delictum, -i, 2 n.: forseelse, synd.
delirium, -i, 2 n.: vanvid.
demonstro, 1: viser, beviser.
denarius, -i, 2 m.: denar (romersk mønt); ‘penge’.
denuo, adv.: påny.
depingo, -pinxi, -pictum, 3: afbilder.
depono, -posui, -positum, 3: afsætter, lægger væk.
descisco, -scivi, -scitum, 3: svigter, falder fra.
desiderium, -i, 2 n.: længsel, behov.
despero, 1: mister håbet.
destruo, -struxi, -structum, 3 : ødelægger, desturerer.
desum, -fui, -, (ureg.): mangler (m. dat.).
detrimentum, -i, 2 n.: tab, skade.
Deus, -i, 2 m. (vok. Deus): Gud.
dexter, adj. 1-2: højre.
Diabolus, -i, 2 m.: Djævelen.
dic: imperativ af dico.
dico, dixi, dictum, 3: siger.
dies, diei, 5 m./f.: dag.
difficilis, adj. 3: svær.
digitus, -i, 2 m.: finger.
dignitas, -atis, 3 f.: værdighed.
dignus, adj. 1-2: værdig.
dilato, 1: gør bredere, udvider.
diligo, -lexi, -lectum, 3: holder af.
diligens, -ntis, adj. 3: omhyggelig.
dimitto, -misi, -missum, 3: sender bort, lader forsvinde.
discipulus, -i, 2 m.: elev.
disco, didici, -, 3: lærer (ind).
dissentio, -sensi, -sensum, 4: er uenig.
dives, -vitis, adj. 3: rig.
divinus, adj. 1-2: guddommelig.
divitiae, -arum, 1 f. (kun plur.): rigdomme.
do, dedi, datum, 1: giver; (ventri operam do: er forslugen).
doceo, docui, doctum, 2: lærer.
doctrina, -ae, 1 f.: lære.
Dominus, -i, 2 m.: herre, Herren.
domus, -us, 4 f. (ureg.: abl. sing. domo): hus, hjem.
Donatus, -i, 2 m.: Donat.
dono, 1: giver (som gave).
donum, -i, 2 n.: gave.
dormiendus, adj. 1-2: skullende soves.
dormio, 4: sover.
Dörningh, (ubøj.) : Tørning (len).
dubitatio, -onis, 3 f.: tvivl.
dubito, 1: tvivler.
dubium, -i, 2 n.: tvivl.
ducatus, -us, 4 m.: hertugdømme.
duco, duxi, ductum, 3: fører.
dum, konj.: medens.
duodecim, talord: tolv.
dux, ducis, 3 m.: fører, hertug.

E


e (sideform ex), præp. m. abl.: ud af.
ebrius, adj. 1-2: fuld, drukken.
ecce, udråb: ‘se der’.
ecclesia, -ae, 1 f.: kirke.
educo, -duxi, -ductum, 3: fører ud.
ego, me, -, mihi, me, pers. pron.: jeg.
egredior, -gressus sum, 3 dep.: kommer ud.
ejicio, -jeci, -jectum, 3: sender ud, smider ud (m. dat. om det, man smides ud af).
ejusdem, gen. sing. af idem.
elego, -legi, -lectum, 3: vælger.
eluceo, -luxi, -, 2: lyser ud (af).
eminens, adj. 3: fremtrædende.
emitto, -misi, -missum, 3: sender ud.
emo, empsi, emptum, 3: køber.
enim, konj.: thi.
eo, ivi, itum, 4: kommer.
Epicureus, adj. 1-2: epikuræisk.
Epicurus, -i, 2 m.: Epikur.
episcopus, -i, 2 m.: biskop.
ergo, adv.: altså.
eripio, -ripui, -reptum, 3: river væk fra, stjæler fra.
erro, 1: fejler, begår fejl.
error, -ris, 3 m.: fejl.
eructo, 1: brækker op.
erumpo, -rupi, -ruptum, 3: bryder ud.
esca, -ae, 1 f.: mad, føde.
et, konj.: og.
etiam, adv.: også.
etiamsi, konj.: selv om, skønt.
Euripides, -dis, 3 m.: Euripides.
evangelista, -ae, 1 m.: evangelist.
evangelium, -i, 2 n.: evangelium (græsk: ‘godt budskab’)
evomeo, 2: udspyr.
ex = e.
exalto, 1: hæver.
exaudio, -audivi, -auditum, 4: hører, bønhører.
excipio, -cepi, -ceptum, 3: opsnapper.
excito, 1: vækker (m. abl. om det, man vækkes fra).
exclamo, 1: udbryder.
excrucio, 1: piner.
exeo, -ivi, -itum, 4: går ud.
eximius, adj. 1-2: fremragende.
existo, extiti, -, 3: existerer, er.
exitium, -i, 2 n.: undergang.
exitus, -us, 4 m.: udgang, munding.
expecto, 1: spejder efter, venter på.
expello, -puli, -pulsum, 3: uddriver.
exposco, -poposci, -, 3: afkræver, kræver svar.
exprobro, 1: kritiserer.
exsequiae, -arum, 1 f. (kun i plur.): begravelse.
exsurgo, surrexi, surrectum, 3: står op, rejser mig.
extra, adv.: udenfor.
extremus, adj. 1-2: yderste.
exul, exulis, adj. 3: i eksil.
exuro, exussi, exustum, 3: brænder op.

F


fac, imperativ af facio.
facile, adv.: let.
facio, feci, factum, 3: gør (cum aliquo facio: jeg holder med en).
falsarius, -i, 2 m.: falskner.
falsificatus, adj. 1-2: forfalsket.
falso, adv.: falsk, med urette.
falsus, adj. 1-2: falsk.
familia, -ae, 1 f.: familie, hushold.
fas (ubøj.): (højere, religiøs) ret.
faveo, favi, fautum, 2: støtter, holder med (m. dat.).
favilla, -ae, 1 f.: aske.
favor, -ris, 3 m.: yndest.
femina, -ae, 1 f.: kvinde.
femininus, adj. 1-2: feminin, hunkøns-.
fere, adv.: cirka, nogenlunde.
ferula, -ae, 1 f.: ferle.
fides, -dei, 5 f.: tro, tillid.
figura, -ae, 1 f.: figur.
filius, -i, 2 m.: søn.
fimbria, -ae, 1 f.: kvast.
finio, 4: afslutter.
finis, -nis, 3 m.: grænse, ende; afslutning.
fio, factus sum, 3 (ureg.): bliver, sker.
firmus, adj. 1-2: fast. - firmius, adv. i komp.: ‘fastere’.
fluvius, -i, 2 m.: flod, å.
forma, -ae, 1 f.: form.
formosus, adj. 1-2: smuk.
fortasse, adv.: måske.
fortis, adj. 3: stærk.
forum, -i, 2 n.: torv.
Franciscanus, -i, 2 m.: Franciskaner.
frater, -tris, 3 m.: broder.
Fredericus, -i, 2 m.: Frederik.
fremo, fremui, fremitum, 3: råber; mumler (rasende).
frequens, adj.: hyppig (frequentissime, adverbium i superlativ).
frustra, adv.: forgæves.
fuga, -ae, 1 f.: flugt.
fugio, fugi, fugitum, 3: flygter.
fugo, 1: jager på flugt.
funditus, adv.: helt og holdent.
fur, furis, 3 m.: tyv.
furor, 1 dep.: stjæler.
futurus, adj. 1-2: villende blive, villende være.

G


gena, -ae, 1 f.: kind.
generalis, adj. 3: almindelig.
genetivus, -i, 2 m.: genitiv.
genus, -neris, 3 n.: køn.
Georgius, -i, 2 m.: Georg, Jørgen.
Germanicus, adj. 1-2: tysk.
gero, gessi, gestum, 3: gør, udfører; me gero: opfører mig.
gladius, -i, 2 m.: sværd.
glisco, -, -, 3: tager til.
Graecus, adj. 1-2: græsk; Graece (adv.): på græsk.
grammaticus, -i, 2 m.: grammatiker.
gravis, adj 3.: tung.
gula, -ae, 1 f.: svælg.
gymnasium, -i, 2 n.: træningsplads.

H


habeo, 2: har.
habito, 1: bor.
habitus, -us, 4 m.: dragt.
Hadersleff, (ubøj.): Haderslev.
haedus, -i, 2 m.: gedebuk.
haeresis, -eos, 3 f. (-eos er en græsk genitiv): kætteri.
haereticus, -i, 2 m.: kætter.
haud, neg.: ikke (særlig).
heu, interj.: ak!.
hic, adv.: her.
hic, haec, hoc, dem. pron.: denne.
Hierosolymitanus, adj. 1-2: Jerusalem-.
hodie, adv.: i dag.
Holsatia, -ae, 1 f.: Holsten.
homo, -minis, 3 m.: menneske.
horror, -ris, 3 m.: rædsel.
hospes, -pitis, 3 m.: gæst.
hostilis, adj. 3: fjendtlig (adv. hostiliter).
huc, adv.: herhen.
humanus, adj. 1-2: menneskelig.
humerus, -i, 2 m.: skulder.
humilio, 1: gør lav, ydmyg.
Hviding (ubøj.): Hviding.
Hvidingensis, adj. 3: fra Hviding.
hypocrita, -ae, 1 m.: skuespiller; person, der forstiller sig.

I


idem, pron. (egt. is + dem): den samme.
igitur, konj.: derfor.
ignis, -nis, 3 m.: ild.
ignosco, ignovi, ignotum, 3: tilgiver (m. dat.).
ille, illa, illud, pron.: dén, dét.
illic, adv.: dér.
illuc, adv.: derhen.
illustris, adj. 3: fornem.
imago, -ginis, 3 f.: billede.
immo, adv.: ja endog.
immobilis, adj. 3: ubevægelig.
imperator, -ris, 3 m.: general, kejser.
imperium, -i, 2 n.: befalingsmagt.
impetro, 1: opnår.
impius, adj. 1-2: ikke ordholdende.
impono, -posui, -positum, 3: pålægger, retter imod.
importabilis, adj. 3: ubærlig.
imprimis, adv.: især.
in, præp. m. abl. eller akk.: i, på (m. abl.); til, ind i (m. akk.).
incipio, -cepi, -ceptum, 3: begynder.
incola, -ae, 1 m.: indbygger.
inde, adv.: derfra.
indies, adv.: dag for dag.
induco, -duxi, -ductum, 3: fører ind i.
indulgentia, -ae, 1 f.: eftergivenhed, nådesbevisning.
induo, -dui, -dutum, 3: iklæder.
ineo, 4: indgå.
infans, -ntis, 3 m./f.: baby.
infernum, -i, 2 n.: helvede.
infimus, adj. 1-2: nederst.
infringo, -fregi, -fractum, 3: bryder.
ingemisco, -gemui, -, 3: klager mig.
ingredior, -gressus sum, 3 dep.: kommer ind.
inimicus, adj. 1-2: fjendtlig.
inquit, inquit, -, 3: siger.
institutus, adj. 1-2: indstiftet.
insto, -stiti, -stitum, 1: trænger ind på.
instrumentum, -i, 2 n.: redskab, middel, instrument.
insula, -ae, 1 f.: ø.
intelligo, -llexi, -llectum, 3: forstår.
inter, præp. m. akk.: mellem.
intercedo, -cessi, -cessum, 3: træder op for, forsvarer.
interea, adv.: i mellemtiden.
interpretor, 1 dep.: fortolker.
interrogo, 1: spørger.
interrumpo, -rupi, -ruptum, 3: afbryder.
intro, 1: træder ind i, kommer ind i.
introduco, -duxi, -ductum, 3: indfører.
introeo, -ivi, -itum, 4: går ind i.
intueor, -tuitus sum, 2 dep.: ser på.
invenio, -veni, -ventum, 4: finder.
invideo, -vidi, -visum, 2: misunder.
invidiosus, adj. 1-2: misundelig.
ipse, ipsa, ipsum, pron.: selv.
ira, -ae, 1 f.: vrede.
irabundus, adj. 1-2: vredladen, hidsig.
irascor, iratus sum, 3 dep.: bliver vred.
iratus, adj. 1-2: vred.
irrideo, -risi, -risum, 2: gør nar ad.
irrumpo, -rupi, -ruptum, 3: stormer ind på.
is, ea, id, dem. pron.: han, hun, den, det.
iste, ista, istud, dem. pron.: den der.
ita, adv.: således.
iterum, adv.: igen.

J


jaceo, 2: ligger.
Jacobus, -i, 2 m.: Jakob.
jactus, adj. 1-2: kastet.
jamdudum, adv.: allerede længe.
jamjam, adv.: netop nu.
jejunus, adj. 1-2: sulten.
Jesus, -us, (ureg., vokativ = Jesu): Jesus.
Johannes, -nis, 3 m.: Johannes.
Johannita, -ae, 1 m.: Johannit.
jubeo, jussi, jussum, 2: befaler.
jucundus, adj. 1-2: sjov, morsom.
judex, -dicis, 3 m.: dommer.
judicium, -i, 2 n.: dom(stol).
judico, 1: dømmer.
jungo, junxi, junctum, 3: forbinder.
jus, juris, 3 n.: ret, lov.
justitia, -ae, 1 f.: retfærdighed.
justus, adj. 1-2: retfærdig.
Jutia, -ae, 1 f.: Jylland.
juxta, adv.: ved siden af.

K


Karolus, -i, 2 m.: Karl.

L


labor, -ris, 3 m.: slid, hårdt arbejde.
laboro, 1: lider, anstrenger mig.
labrum, -i, 2 n.: læbe.
lacrima, -ae, 1 f.: tåre.
laedo, laesi, laesum, 3: skader (m. dat.).
laetus, adj. 1-2: glad.
lagena, -ae, 1 f.: dunk.
lassus, adj. 1-2: træt.
lateo, 2: er skjult.
Latinus, adj. 1-2: latinsk; Latine, adv., på latin.
latro, -onis, 3 m.: (landevejs)røver.
leccator, -ris, 2 m.: ??.
lego, 1: testamenterer.
lego, legi, lectum, 3: læser.
Lesbia, -ae, 1 f.: Lesbia (navn).
lex, legis, 3 f.: lov.
libellus, -i, 2 m.: lille bog.
liber, -bri, 2 m.: bog.
liber, adj. 1-2: fri.
libero, 1: befrier.
licet, 2 (upers.) : er tilladt.
lingua, -ae, 1 f.: tunge, sprog.
littera, -ae, 1 f.: bogstav; (plur.) litteratur.
locus, -i, 2 m.: sted.
loquor, locutus sum, 3 dep.: taler, siger.
lucidus, adj. 1-2: lysende.
Lucretius, -i, 2 m.: Lukrets.
ludibrium, -i, 2 n.: drilleri; ludibrio (dat.) ‘for nar’.
Lutheranismus, -i, 2 m.: lutheranisme.
Lutheranus, adj. 1-2: lutheransk.
Lutherus, -i, 2 m.: Luther.
lux, lucis, 3 f.: lys.

M


macto, 1: slagter.
magister, -tri, 2 m.: lærer.
magnifico, 1: gør større.
magnopere, adv.: i høj grad.
magnus, adj. 1-2: stor; komp. major, adj. 3: større.
male, adv.: ilde, dårligt.
malum, -i, 2 n.: ulykke, sorg.
malus, adj. 1-2: ond.
mandatus, adj. 1-2: overgivet.
mando, 1: giver ordre.
maneo, mansi, mansum, 2: forbliver, bliver et sted.
manus, -us, 4 f.: hånd.
marca, -ae, 1 f.: mark (penge).
Maria, -ae, 1 f.: Maria.
maritus, -i, 2 m.: (ægte)mand.
Martinianus, -i, 2 m.: Martinianer.
Martinus, -i, 2 m.: Martin.
masculinus, adj. 1-2: maskulin, hankøns-.
mater, matris, 3 f.: moder.
Mathias, -ae, 1 m.: Mathias.
matrimonium, -i, 2 n.: ægteskab.
Matthaeus, -i, 2 m.: Matthæus.
matutinus, adj. 1-2: morgen-
maxime, adv.: især.
maximus, adj. 1-2: størst, meget stor (superlativ af magnus).
me, pers. pron.: se ego.
mediatrix, -tricis, 3 f.: formidler.
medulla, -ae, 1 f.: marv.
mel, mellis, 3 n.: honning.
melior, adj.3: bedre (komp. af bonus).
memini, (kun i perfektum): husker (m. gen.)
memoria, -ae, 1 f.: erindring, hukommelse.
mendacium, -i, 2 n.: løgn.
mendax, adj. 3: løgnagtig.
mens, -ntis, 3 m.: sind, tanke.
mensa, -ae, 1 f.: bord.
mensis, -is, 3 m.: måned.
menstruus, adj. 1-2: månedlig.
mercator, -ris, 3 m.: handelsmand.
merces, -cedis, 3 f.: løn, belønning.
merces, -cium, 3 f. (kun i plur.): varer.
meus, adj. 1-2: min.
minimus, adj. 1-2: mindst, meget lille (superlativ af parvus).
mi, dat.: = mihi (se ego).
mi, vok. af meus, adj. 1-2: min.
Michael, -lis, 3 m.: Michael.
miles, -litis, 3 m.: soldat, ridder, adelsmand.
mille, milium (plur.) 3 n.: tusind.
minorita, -ae, 1 m.: minorit.
mirus, adj. 1-2: forunderlig.
miser, adj. 1-2: elendig.
missa, -ae, 1 f.: messe.
modestia, -ae, 1 f.: mådehold.
modus, -i, 2 m.: måde.
mola, -ae, 1 f.: mølle.
mollis, adj. 3: blød, blid.
monachus, -i, 2 m.: munk.
monasterium, -i, 2 n.: kloster.
monstrantia, -ae, 1 f.: monstrans (beholder til altergangsbrød).
morior, mortuus sum, 3 dep.: dør.
mors, -rtis, 3 f.: død.
mortificator, -ris, 2 m.: morder.
mos, moris, 3 m.: skik, vane.
moveo, movi, motum, 2: bevæger.
mox, adv.: snart.
multitudo, -dinis, 3 f.: mængde.
multus, adj. 1-2: megen, mange (plur.).
mundus, -i, 2 m.: verden.
munio, 4: befæster.
murmuro, 1: mumler.
Musa, -ae, 1 f.: muse.

N


narro, 1: fortæller.
natura, -ae, 1 f.: natur, skabning.
naturalis, adj. 3: naturlig.
natus, adj. 1-2: født.
nauta, -ae, 1 m.: sømand.
navis, -vis, 3 f.: skib.
ne ... quidem, neg.: ikke engang.
ne, konj.: for at ikke; at ikke; at (efter frygte-ord).
ne, neg.: ikke (ved forbud).
-ne, spørgepartikel: (ordet hæftes bag på det første ord i en sætning; det svarer til et spørgsmålstegn).
nec, neg. konj.: og ikke.
necesse, adj.: nødvendigt.
neglego, neglexi, neglectum, 3: lader hånt om, glemmer.
nemo, neminis, 3 m./f.: ingen.
neque tamen, neg. konj.: men ikke.
neque, neg. konj.: og ikke.
nescio, 4: ved ikke.
neuter, adj. 1-2: intetkøns-.
Nicolaus, -i, 2 m.: Nikolaus, Niels.
nihil, -i, pron.: intet; (neg.) slet ikke.
nihilominus, adv.: ikke desto mindre.
nil = nihil.
nimirum, adv.: nemlig, dvs..
nimium, adv.: for meget.
nisi, konj.: hvis ikke; undtagen.
nobilis, adj. 3: adelig.
nobilitas, -, atis, 3 f.: adel.
nobis: dativ/ablativ af nos.
nolo, nolui, -, nolle, 3: vil ikke, nægter.
nomen, -nis, 3 n.: navn, navneord.
nominatim, adv.: ved navn.
nominativus, -i, 2 m.: nominativ.
nomino, 1: nævner (ved navn).
non, neg.: ikke.
nonus, adj. 1-2: niende.
nos, nos, -, nobis, nobis, pers. pron.: vi, os.
noxco, novi, notum, 3: lærer at kende; (perf.) har lært at kende = kender.
noster, adj. 1-2: vor.
notus, adj. 1-2: kendt.
novus, adj. 1-2: ny.
nox, noctis, 3 f.: nat.
nullus, pron.: ingen.
num, spørgeord: mon.
numerosus, adj. 1-2: talrig.
numerus, -i, 2 m.: tal.
numquam, adv.: aldrig.
numquid, spørgeord: mon.
nunc, adv.: nu.
nuper, adv.: for nylig.

O


ob, præp. m. akk.: på grund af.
obeo, -ivi, -itum, 4: dør.
obsidio, -onis, 3 f.: belejring.
obviam, adv.: imøde.
occido, occidi, occisum, 3: går ned.
occido, occidi, occisum, 3: dræber.
occultus, adj. 1-2: skjult.
octavus, adj. 1-2: ottende.
oculus, -i, 2 m.: øje.
odi (kun i perf.): hader.
odium, -i, 2 n.: had.
olim, adv.: engang.
omnis, adj. 3: al.
onus, oneris 3 n.: byrde.
opera, -ae, 1 f.: arbejde, flid.
opinor, 1 dep.: mener.
opportunus, adj. 1-2: belejlig, bekvem.
opprobrium, -i, 2 n.: skældsord, kritik.
optimus, adj. 1-2: bedst, meget god (superlativ af bonus).
opus, operis, 3 n.: værk, gerning; opus est: der er brug for (m. abl.).
oratio, -onis, 3 f.: bøn; tale.
ordino, 1: ordinerer.
ordo, , -dinis, 3 m.: orden.
origo, -ginis, 3 f.: oprindelse.
ornatio, -onis, 3 f.: udsmykning.
ornamentum, -i, 2 n.: udsmykning.
oro, 1: beder.
orphanus, -i, 2 m.: forældreløs person.
os, oris, 3 n.: mund.
ostiarius, -i, 2 m.: dørvogter.
ostium, -i, 2 n.: åbning.
ovile, -lis, 3 n.: fårefold.
ovis, ovis, 3 m.: får.

P


panis, -nis, 3 m.: brød.
Papa, -ae, 1 m.: Paven.
papista, -ae, 1 m.: papist, tilhænger af paven.
Paradisus, -i, 2 m.: Paradis.
parco, peperci, parsum, 3: skåner (m. dat.).
parens, 3 m./f.: forælder.
Parisiae, -arum, 1 f.: Paris.
parochia, -ae, 1 f.: sogn.
pars, -rtis, 3 f.: side, del.
participium, -i, 2 n.: participium, adjektiv.
parvulus, adj. 1-2: (meget) lille.
pascuum, -i, 2 n.: græsgang.
passio, -onis, 3 f.: lidelse, påvirkning.
passus, adj. 1-2: havende lidt.
pastor, -ris, 3 m.: hyrde.
pateo, 2: står åben.
pater, -tris, 3 m.: fader, kirkefader (5).
patior, passus sum, 3 dep.: lider.
patruus, -i, 2 m.: farbror.
paulo, adv.: kort, lidt.
Paulus, -i, 2 m.: Paulus, Povl.
pauper, adj. 3: fattig.
paupertas, -atis, 3 f.: fattigdom.
pax, pacis, 3 f.: fred.
peccator, -ris, 3 m.: synder.
peccatum, -i, 2 n.: synd, forseelse.
pecco, 1: synder, fejler.
pecunia, -ae, 1 f.: penge.
pejor, pejus, adj. 3: værre (komparativ af malus).
pello, pepuli, pulsum, 3: driver væk.
per, præp. m. akk.: igennem, ved, ‘over’.
percutio, -cussi, -cussum, 3: slår.
perdo, -didi, -ditum, 3: ødelægger, mister.
perennis, adj. 3: evig.
pereo, -ivi, -itum, 4: går til.
perfidus, adj. 1-2: forræderisk, svigagtig.
perjurus, -i, 2 m.: meneder.
permoveo, -movi, -motum, 2: bevæger meget.
perpetuus, adj. 1-2: evig, sammenhængende.
persevero, 1: fremturer, bliver ved.
pervenio, -veni, -ventum, 4: når frem.
pervetus, -veteris, adj. 3: gammel.
pestifer, adj. 1-2: pestbefængt.
peto, petivi, petitum, 3: søger.
petulantia, -ae, 1 f.: frækhed.
pfui, interjektion: fy!.
phylacterium, -i, 2 n.: amulet, beskyttelsesmiddel (i form af bånd med hellige citater, båret på armet eller hovedet af visse jøder).
Pharisaeus, -i, 2 m.: farisæer.
pietas, -atis, 3 f.: fromhed, respekt.
pinguis, adj. 3: fed.
pius, adj. 1-2: from, ansvarsfuld, pligtopfyldende.
placeo, 2: behager (m. dat.).
plane, adv.: rent ud.
plenus, adj. 1-2: fuld, fyldt.
plerique, pron.: de fleste.
pluraliter, adv.: i flertal.
plus, adv.: mere.
poena, -ae, 1 f.: straf, pine.
poeta, -ae, 1 m.: digter.
Pompejus, -i, 2 m.: Pompejus.
porta, -ae, 1 f.: port.
porto, 1: bærer.
possideo, -sedi, -sessum, 2: besidder.
possum, potui, -, (ureg.): kan.
post, adv.: efter, senere.
post, præp.: efter.
postea, adv.: senere.
postquam, konj.: efter af.
potestas, -atis, 3 f.: magt.
potius, adv.: snarere.
potus, -us, 4 m.: drikken, druk.
praedicator, -ris, 3 m.: prædikant.
praedico, 1: prædiker.
praesto, 1: forestår; giver.
praesum, -fui, -, (ureg.): er foran, leder, forestår (m. dat.).
praeter, præp. m. akk.: undtagen.
praeterea, adv.: for øvrigt.
prandium, -i, 2 n.: frokost.
preces, -cium, 3 f. (kun plur.): bønner.
premo, pressi, pressum, 3: presser, trykker.
primus, adj. 1-2: først.
princeps, -cipis, 3 m.: fyrste, leder.
prius, adv: før.
privilegium, -i, 2 n.: privilegium.
pro, præp.: for.
probo, 1: beviser, sandsynliggør.
procurator, -ris, 3 m.: forstander.
procuro, 1: skaffer tilveje, gør mulig; tager mig af, forbereder.
profero, -tuli, -latum, 3: bærer frem; fremfører.
progredior, -gressus sum, 3 dep.: skrider frem.
prohibeo, 2: forhindrer, forbydes.
promoveo, -movi, -motum, 2: forfremmer, indvier til.
pronomen, -nis, 3 n.: pronomen.
prope, præp. m. akk.: nær ved.
propero, 1: skynder mig.
proprius, adj. 1-2: egen.
propter, præp. m. akk.: på grund af.
prosum, -fui, -, -esse: gavner (m. dat.).
protego, -tegi, -tectum, 3: dækker, skjuler, beskytter.
proverbium, -i 2 n.: ordsprog, ‘ord’.
provincia, -ae, 1 f.: provins, embedsområde, amt.
puella, -ae, 1 f.: pige.
puer, -ri, 2 m.: dreng.
puerilis, adj. 3: barnlig.
Puggaard (ubøj.): Puggård.
pugno, 1: kæmper.
punio, 4: straffer.
purgatio, -onis, 3 f.: renselse.
purgatorium, -i, 2 n.: skærsilden.
purgo, 1: renser.

Q


quaero, quaesivi, quaesitum, 3: spørger; undersøger; søger.
quam, adv.: hvor ...!.
quam, konj.: end.
quamobrem, interr.: hvorfor.
quando, adv.: engang.
quare, interr.: hvorfor.
-que, konj.: og (efterstillet).
quemadmodum, konj.: hvordan.
qui, quae, quod, rel. pron.: som, der; han, hun, den, det, de (efter punktum eller semikolon, men ikke altid).
quia, konj. : fordi, ‘at’ (5).
quidam, pron.: en vis.
quidem, adv.: i hvert fald.
quis, quae, quid, indef. pron.: nogen.
quis, quae, quid, interr. pron.: hvem, hvilken.
quisquis, rel. pron.: hvemsomhelst, hvadsomhelst.
quod, konj.: fordi; at.
quoque, adv.: også.
quot, (ubøj.): hvor mange.
quotidianus, adj. 1-2: daglig.
quotquot, ubøj. rel. pron.: som.

R


ratio, -onis, 3 f.: regnskab, fornuft..
recedo, -cessi, -cessum, 3: går tilbage, væk.
recipio, -cepi, -ceptum, 3: tager imod.
recito, 1: fremsiger, aflirer.
recordor, 1 dep.: husker.
recubitus, -us, 4 m.: (ligge)plads.
redeo, 4: går tilbage.
redimo, -emi, -emptum, 3: køber fri.
redoleo, -olui, -, 2: lugter, dufter.
reformo, 1: omdanner, reformerer.
regina, -ae, 1 f.: dronning.
regio, -onis, 3 f.: egn, landskab.
regius, adj. 1-2: kongelig.
regno, 1: hersker.
regnum, -i, 2 n.: kongedømme, rige.
rego, rexi, rectum, 3: styrer.
rejicio, -jeci, -jectum, 3: forkaster.
relego, -legi, -lectum, 3: læser igen.
religio, -onis, 3 f.: religion, tro; religiøs orden.
relinquo, reliqui, relictum, 3: forlader.
reliquus, adj. 1-2: resterende.
remaneo, -mansi, -mansum, 2: bliver .
remissio, -onis, 3 f.: eftergivelse.
repeto, -petivi, -petitum, 3: gentager.
requiesco, -quievi, -, 3: hviler, finder ro.
res, rei, 5 f.: ting, sag, ‘forhold’, re vera: i virkeligheden (5).
respondeo, 2: svarer (m. dat.).
responsurus, adj. 1-2: villende/skullende svare.
resurgo, -surrexi, -surrectum, 3: genopstår.
retineo, -tinui, -tentum, 2: holder tilbage, beholder.
reus, -i, 2 m.: anklaget.
revertor, -versus sum, 3 dep.: vender tilbage.
rex, regis, 3 m.: kong.
Rhodus, -i, 2 f.: Rhodos.
ripa, -ae, 1 f.: (å)bred.
Ripae, -arum, 1 f.: Ribe.
Ripensis, adj. 3: ripensisk.
rite, adv.: korrekt.
rixa, -ae, 1 f.: skænderi.
rogo, 1: bønfalder.
Roma, -ae, 1 f.: Rom.
Romanus, adj. 1-2: romersk.
rubeo, rubui, -, 2: er rød.
rumor, -ris, 3 m.: larm, snakkeri.
ruri, adv.: på landet.
rusticus, adj. 1-2: bonsk.

S


sacer, adj. 1-2: hellig.
sacerdos, -otis, 3 m./f.: præst.
saec(u)lum, -i, 2 n.: tidsalder, tid.
saepe, adv.: ofte.
salto, 1: hopper, springer.
salutatio, -onis, 3 f.: hilsen.
salvatio, -onis, 3 f.: frelse.
salvator, -ris, 3 m.: frelser.
salvo, 1: frelser.
sanctifico, 1: helliger, gør hellig.
sanctus, adj. 1-2: hellig, from.
sanus, adj. 1-2: rask, sund.
sapientia, -ae, 1 f.: visdom.
satisfacio, -feci, -factum, 3: tilfredsstiller, betaler erstatning.
scamnum, -i, 2 n.: skammel.
scapha, -ae, 1 f.: båd, pram.
scelus, -leris, 3 n.: forbrydelse, ugerning.
schola, -ae, 1 f.: skole.
scholaris, -ris, 3 m.: elev, skolemedlem.
scio, 4: ved, kender.
scriba, -ae, 1 m.: skriver.
scribo, scripsi, scriptum, 3: skriver.
scriptura, -ae, 1 f.: skrift.
scriptus, adj. 1-2: skrevet.
se, sibi, se, pron.: sig.
secerno, -crevi, -cretum, 3: skiller.
secundum, præp. m. akk.: ifølge.
secundus, adj. 1-2: følgende, endnu, anden.
securus, adj. 1-2: ubekymret, sikker, tryg.
sed, konj.: men.
sedeo, sedi, sessum, 2: sidder.
semel, adv.: én gang.
semper, adv.: altid; stadig.
sempiternus, adj. 1-2: evig.
senex, senis, adj. 3: gammel.
sententia, -ae, 1 f.: mening; dom. - Capitalis sententia: dødsstraf.
sentio, sensi, sensum, 4: føler.
sepulcrum, -i, 2 n.: gravplads.
sequestro, 1: skiller fra.
sequor, secutus sum, 3 dep.: følger.
serenus, adj. 1-2: klar, skyfri.
servo, 1: holder fast ved.
servus, -i, 2 m.: slave.
Severinus, -i, 2 m.: Severin, Søren.
severior, adj. 3: mere alvorlig, for alvorlig (komparativ af severus).
severitas, -atis, 3 f.: alvor.
severus, adj. 1-2: alvorlig; severe, adv.: strengt.
sex, num. (ubøj.): seks.
si, konj.: hvis.
sibi, reflex. pron. i dat.: sig.
Sibylla, -ae, 1 f.: Sibylle (spåkvinde).
sic, adv.: således.
significo, 1: betyder.
sileo, 2: tier.
simplex, -icis, adj. 3: simpel, enkel.
sine, præp. m. abl.: uden.
singularis, adj. 3: entals-.
sino, sivi, situm, 3: tillader.
sinus, -us, 4 m.: bryst; in sinu: ‘ved brystet’..
situs, adj. 1-2: anbragt, beliggende.
sive, konj.: eller; sive ... sive: enten ... eller.
Slevicensis, adj. 3: slesvigsk.
sol, solis, 3 m.: sol.
solum, adv.: alene.
solus, adj. 1-2: alene.
solvo, solvi, solutum, 3: løser, opløser; betaler.
somnus, -i, 2 m.: søvn.
sonus, -i, 2 m.: lyd.
soror, -ris, 3 f.: søster.
spargo, sparsi, sparsum, 3: spreder.
specto, 1: kigger på, spejder efter.
spero, 1: håber.
spes, -ei, 5 f.: håb.
spiritus, -us, 4 m.: ånd.
spolior, 1 dep.: plyndrer.
spurius, adj. 1-2: uægte.
statim, adv.: straks.
statuo, statui, statutum, 3: stiller.
sto, steti, statum, 1: står.
stricte, adv.: strengt.
stropha, -ae, 1 f.: strofe, ‘vers’.
studeo, 2: har lyst til, studerer (5) (m. dat.)
stultus, adj. 1-2: dum.
stupeo, 2: står lamslået.
suadeo, suasi, suasum, 2: overtaler, overbeviser (m. dat.).
subjaceo, -jeci, -jectum, 2: ligger under for.
subsellium, -i, 2 n.: bænk.
substantivum, -i, 2 n.: substantiv.
suggestum, -i, 2 n.: prædikestol.
sum, fui, -, esse (ureg.): er.
summa, -ae, 1 f.: helhed, total.
summus, adj. 1-2: størst, meget stor.
sumo, sumpsi, sumptum, 3: tager.
super, præp. m. abl. ell. akk.: over (m. abl.); ovenpå (m. akk.).
superbia, -ae, 1 f.: overmod, hovmod.
superbus, adj. 1-2: overmodig, hovmodig.
superpellicium, -i, 2 n.: overkappe, kutte.
supplicor, 1 dep.: bønfalder.
surgo, -rexi, -rectum, 3: rejser mig.
suspectus, adj. 1-2: mistænkelig.
suspiro, 1: stønner, sukker.
suus, adj. 1-2: sin, deres.
synagoga, -ae, 1 f.: synagoge (gr.: ‘samlingssted’).

T


taceo, 2: tier.
Tacitus, -i, 2 m.: Tacitus.
Tacko, -onis, 3 m.: Tage.
taedet, 2 (upers.): er kedeligt.
talis, adj. 3: sådan.
tam ... quam ..., konjunktionspar: såvel ... som ....
tamen, adv.: dog.
tamquam, konj.: ligesom.
tandem, adv.: omsider.
tantopere, adv.: i så høj grad.
tantum, adv.: kun.
tantus, adj./pron.: så stor.
te: akk./abl. af tu.
templum, -i, 2 n.: tempel; sted at kigge fra.
tempus, poris, 3 n.: tid.
teneo, 2: holder, har.
tentatio, -onis, 3 f.: fristelse.
tento, 1: frister.
terra, -ae, 1 f.: jord.
terreo, 2: forskrækker.
tertius, adj. 1-2: tredje.
testamentum, -i, 2 n.: testamente.
testimonium, -i, 2 n.: vidnesbyrd.
testis, -, tis, 3 m.: vidne.
thronus, -i, 2 m.: tronstol.
Thucydides, -dis, 3 m.: Thukydid.
tibi: dat. af tu.
timeo, 2: frygter.
timor, -ris, 3 m.: frygt.
tolero, 1: tåler.
tollo, sustuli, sublatum, 3: hæver, løfter.
tot, pron. (indecl.): så mange.
tracto, 1: foretager mig, behandler.
traditio, -onis, 3 f.: tradition, videregiven.
traicio, -jeci, -jectum, 3: sætter over til.
transeo, 4: går over.
transitio, -onis, 3 f.: gennemgang, evne til at have objekt.
transitivus, adj. 1-2: transitiv.
tredecim, num.: tretten.
tremo, tremui, -, 3: ryster.
tres, trium, num.: tre.
tu, te, tibi, te, pers. pron.: du.
tuba, -ae, 1 f.: tuba, trompet.
tum, adv.: til den tid, dengang.
tunc, adv.: dengang.
Turcus, -i, 2 m.: tyrk.
turris, -is, 3 f. (akk. sing. = turrim): tårn.
tuus, adj. 1-2: din.
tyrannus, -i, 2 m.: tyran.

U


ubi, rel. konj.: hvor.
ubi, spørgende adv.: hvor.
ultimus, adj. 1-2: sidst.
ultio, -onis, 3 f.: hævn.
umquam, adv.: nogensinde.
una, adv.: sammen.
unde, interrog. adv.: hvorfra.
unde, rel. adv.: hvorfra, hvorfor.
unus, num.: 1.
urgeo, ursi, -, 2: presser på, trykker.
uro, ussi, ustum, 3: brænder.
usque, adv.: helt.
usus, -us, 4 m.: brug, skik og brug.
ut, konj. m. konjunktiv: at; for at.
ut, konj. med indikativ: som, ligesom.
uter, utris, 3 m.: lædersæk (f. eks. til at have vin i).
uterque, pron.: enhver af to, begge.
utinam, adv.: gid.
utrum - an, konj.-par: om - eller.

V


vae, udråb (m. dat.): ve!.
valde, adv.: meget.
valeo, 2: er stærk, gør indtryk.
vehementer, adv.: voldsomt.
vel, konj.: eller.
velint, konj.: af volo.
velle, inf.: ville (af volo).
velut, konj.: ligesom.
vena, -ae, 1 f.: vene, blodåre.
vendo, vendidi, venditum, 3: sælger.
venenatus, adj. 1-2: forgiftet, giftig.
venio, veni, ventum, 4: kommer.
venter, -tris, 3 m.: mave.
venustus, adj. 1-2: charmerende.
verbum, -i, 2 n.: ord; verbum.
verecundia, -ae, 1 f.: ydmyghed.
veritas, -atis, 3 f.: sandhed.
vero, konj.: men.
verto, verti, versum, 3: vender.
verus, adj. 1-2: sand.
vester, adj. 1-2: jeres.
vestrum, pron.: ‘af jer’.
vetustus, adj. 1-2: gammel, antik.
via, -ae, 1 f.: vej.
Vibergae, -arum, 1 f. (kun plur.): Viborg.
viceguardianus, -i, 2 m.: vice-guardian, vice-forstander.
vicesimus, adj. 1-2: tyvende.
viciens, adv.: 20 gange.
vicinus, -i, 2 m.: nabo.
vicinus, adj. 1-2: nærliggende.
victus, -us, 4 m.: underhold.
videlicet, adv.: det vil sige.
video, vidi, visum, 2: ser.
vidua, -ae, 1 f.: enke.
vinco, vici, victum, 3: besejrer.
vinum, -i, 2 n.: vin.
vir, viri, 2 m.: mand.
virga, -ae, 1 f.: ris(knippe).
virtus, -utis, 3 f.: dyd.
virus, -i, 2 n.: saft, gift. - Bemærk den usædvanlige bøjning!
vis, vis, 3 f. (ureg. plur.: vires/vires/virium/viribus): styrke, kraft.
visito, 1: besøger, opsøger.
viso, -, -, 3: ser, beser.
vita, -ae, 1 f.: liv.
vitupero, 1: skælder ud på, kritiserer.
vivo, vixi, victum, 3: lever.
vivus, adj. 1-2: levende.
vix, adv.: næppe.
vobis: dat./abl. af vos. vobiscum, præp. forb.: = cum vobis.
vocativus, -i, 2 m.: vokativ.
vociferor, 1 dep.: råber op.
voco, 1: kalder.
volo, volui, -, (ureg.): vil.
volo, volui, -, velle(ureg.): vil. - Quid hoc sibi vult? ‘Hvad skal det betyde?’.
voluntas, -atis, 3 f.: vilje.
voluptas, -atis, 3 f.: (vel)lyst.
vos, vos, -, vobis, vobis pers. pron.: I, jer.
vox, vocis, 3 f.: stemme.
vultus, -us, 4 m.: ansigt(sudtryk).