Indeklinabelt (ubøjeligt) ord

Der er en række ord på latin, der ikke kan bøjes. Til højre kan du se en liste over klasser af ubøjelige ord både på dansk og med internationale betegnelser, og du kan klikke på ordene for at komme til flere oplysninger.
konjunktioner bindeord
adverbier biord
negationer nægtelser
præpositioner forholdsord
numerabilier talord
pronomener stedord

Konjunktioner (bindeord) kan enten forbinde to ting, der er på niveau med hinanden - ord som 'og', 'men', 'eller' - eller angive, at det, der kommer efter ordet, er en eller anden trods alt mindre vigtig omstændighed ved det, der siges - hvadenten det nu er en begrundelse ('fordi', 'eftersom'), en tids- eller stedsangivelse ('da', 'nr', 'hvor'), eller noget andet ('at', 'for at').

Den første slags konjunktioner kaldes sidestillende ('parataktiske'), den anden slags kaldes underordnende ('hypotaktiske') konjunktioner.

Nogle konjunktioner kan optræde parvis. Så får de en særlig betydning. Se herunder på listen over de vigtigste konjunktioner.

Konjunktioner
Parataktiske
Latin Dansk
et og
et ... et både ... og
neque/nec og ikke
neque ... neque hverken ... eller
atque/ac og
-que og
sed men
autem men
aut eller
aut ... aut enten ... eller
nam for, thi
enim for, thi
Hypotaktiske
Latin Dansk
cum da; når
ut at, for at, så at; ligesom
ne at ikke, for at ikke
quod fordi
quia fordi
si hvis
nisi hvis ikke
sive ... sive hvadenten ... eller
simulatque samtidig med at; så snart som

Præpositioner udløser ('styrer') en kasus - de kræver ligefrem, at det ord, der følger efter dem selv, skal stå i en eller anden kasus.

Der er en vis regelmæssighed i brugen af kasus sammen med de forskellige præpositioner. Præpositioner, der angiver bevægelse mod eller henover noget, styrer normalt akkusativ; mens præpositioner, der angiver bevægelse væk fra noget, eller stilstand på eller i noget, styrer ablativ. Det passer med, hvad man ellers bruger de to kasus til. Nogle enkelte præpositioner styrer både akkusativ og ablativ; med dem passer brugen af kasus også. Men der er også præpositioner, hvis følge-kasus man ikke sådan kan regne ud.

Her er en liste over de vigtigste; de nederste tre styrer begge kasus.

Præpositioner
Med akkusativ
Latin Dansk
ad (hen) til, mod
ante før, foran
apud hos, ved
inter mellem
ob mod, på grund af
per igennem
post efter, bag (ved)
praeter forbi, undtagen
trans over (på den anden side af)
Med ablativ
Latin Dansk
a(b) (væk) fra, af
cum med
de (ned) fra; om
e(x) (ud) af, fra
prae foran, for
pro for, i stedet for
sine uden
       
in ind i, til in i, på
sub ind under sub under
super hen over super over

Adverbier er en noget sammensat ordklasse. Faktisk er det en slags skrammelkasse - alt, hvad man ikke lige kan finde ud af, hvad man skal kalde, kan man putte ind under adverbier. Som navnet 'adverbie' siger, lægger adverbier sig tit til verber (navneord); men de lægger sig også ofte til adjektiver (tillægsord).

En særlig type adverbier er negationer (nægtelser).

Mange adverbier er 'fødte' adverbier - de findes kun som sådan. Men de fleste adjektiver kan også optræde i en adverbieform. I så fald siger de noget om enten verbet eller et andet adjektiv.

Adjektiver efter 1-2. bøjning har endelsen -e i adverbieformen; adjektiver efter 3. bøjning har endelsen -ter. På listen til højre er disse endelser fremhævet.

Adverbier

Latin Dansk
'Fødte'
satis tilstrækkeligt
nimium for meget
diu længe
nuper for nylig
Negationer  
non ikke
ne ikke (i forbud)
Dannede  
benigne velvilligt
sapienter klogeligt
audacter (dum)dristigt

Nogle få pronomener er ubøjelige - f. eks. tot og quot.

Endelig er de fleste numerabilier (talord) indeklinable. Faktisk er det kun tallene t ('unus'), to ('duo') og tre ('tres'), der kan bøjes; foruden talordet 1000 ('mille'), der er lidt specielt.

En ret nørdet vits

Engang for længe siden til en eksamen på medicin:

Lærer: 'Quid est coitus?'
Student: 'Coitus est, cum vir penis in feminam introducit.'
L.: 'Cur 'penis' neque 'penem' dicis?'
S.: 'Quia in hoc casu penis indeclinabilis est.'